Загальні відомості про НТЦ

Професійна підготовка персоналу У ВП «Атомремонтсервіс» розглядається як найважливіший елемент системи безпеки атомних електростанцій. Ключовим елементом в системі підготовки персоналу ВП АРС є навчально-тренувальний центр (НТЦ).Навчально-тренувальний центр діє на основі «Положення про навчально-тренувальний центр» ПЛ-К.38.001.НТЦ є структурним підрозділом ВП АРС і перебуває в безпосередньому підпорядкуванні технічного директора-головного інженера. НТЦ створюється, реорганізується та ліквідується за наказом директора ВП АРС за погодженням з керівництвом ДП «НАЕК «Енергоатом».Організаційна структура НТЦ розробляється на підставі типової структури навчально-тренувальних центрів з урахуванням напрямів діяльності ВП АРС і затверджується директором. НТЦ комплектується персоналом відповідно до затвердженого штатного розпису.

Керівництво НТЦ здійснює начальник на основі єдиноначальності, який перебуває у безпосередньому підпорядкуванні технічного директора-головного інженера. Кількість працівників НТЦ складає 14 чоловік, із них 2 особи адміністративно-управлінський персонал, 11 інструкторський персонал.

Інструктор – висококваліфікований спеціаліст з числа працівників атомної галузі, що пройшов спеціальну психолого-педагогічну підготовку щодо організації та проведення навчання.

До складу НТЦ входять:

 • група загальної підготовки і якості (ГЗПЯ);
 • група технологічної підготовки (ГТП).

Організаційна структурна схема НТЦ

Структура УТЦ

У своїй діяльності НТЦ керується:

 • Законами України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;
 • національними і галузевими стандартами, галузевими і міжгалузевими нормативними документами, що діють в галузі використання ядерної енергії;
 • міжнародними нормами і правилами в галузі використання ядерної енергії, застосування яких в Україні встановлено відповідними законодавчими і правовими актами;
 • нормативно-правовими актами з охорони праці та пожежної безпеки;
 • установчими, організаційними, нормативними, виробничими документами ДП НАЕК і ВП АРС згідно з відповідними переліками документації;
 • організаційно-розпорядчими документами (протоколи, накази, розпорядження, рішення тощо) керівництва ДП НАЕК і ВП АРС;
 • Колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників ВП АРС.

Основні завдання НТЦ:

 • підготовка і перепідготовка персоналу, зайнятого на роботах на АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом»;
 • забезпечення функціонування системи якості навчального процесу підготовки персоналу через застосування системного підходу до навчання і впровадження нових форм і методів навчання;
 • забезпечення функціонування системи документування підготовки персоналу;
 • утримання в робочому стані та забезпечення розвитку навчально-методичної та матеріально-технічної бази НТЦ, включаючи технічні засоби навчання,
 • розробка навчально-методичних матеріалів.

Функції, що виконуються навчально-тренувальним центром при вирішенні поставлених завдань:

 • планування діяльності НТЦ щодо підготовки персоналу ВП АРС та атомних електростанцій на основі аналізу потреб у навчанні.
 • Організація підготовки інструкторського персоналу.
 • Організація та проведення роботи з персоналом НТЦ відповідно до вимог «Положення про організацію роботи з персоналом ДП «НАЕК «Енергоатом».
 • Взаємодія з керівництвом та іншими підрозділами ВП АРС, НТЦ ВП АЕС, Дирекцією ДП «НАЕК «Енергоатом», а також із сторонніми організаціями з питань Підготовки персоналу, розроблення і впровадження комп’ютерних навчальних систем, а також розроблення, експлуатації та модернізації технічних засобів навчання.
 • забезпечення функціонування системи якості підготовки персоналу в навчально-тренувальному центрі відповідно до встановлених в частині розробки методичної та навчальної документації, викладацької діяльності, оцінки процесу та результатів навчання, коректування навчального процесу.
 • надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, курсове професійно-технічне навчання, первинна професійна підготовка, перепідготовка робітників, підвищення кваліфікації робітників, у тому числі:
  • проведення навчання з питань охорони праці посадових осіб, спеціалістів і робітників;
  • підготовка та допуск спеціалістів і робітників до виконання робіт з підвищеним ступенем небезпеки;
  • підготовка до атестації та атестація зварників;
  • підготовка ремонтного персоналу перед використанням нового ремонтного обладнання;
  • вивчення і розповсюдження досвіду застосування техніки і технологій.
 • Організація та проведення первинної професійної підготовки персоналу, в тому числі:
  • допрофесійна підготовка – здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії;
  • первинна професійна підготовка робітників – професійно-технічне навчання осіб, які раніше не мали робітничої професії, що забезпечує рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності;
  • підготовка прийнятих на роботу працівників та/або переведених на нові посади, в межах підприємства (підрозділу).
 • Організація та проведення перепідготовки персоналу, в тому числі:
  • одержання працівниками другої (суміжної) професії;
  • навчання робітників, що вивільняються у зв’язку з перепрофілюванням, реорганізацією суб’єкта господарювання тощо;
  • розширення професійного профілю, підготовки до роботи в умовах колективної форми організації праці;
  • зміна професії у зв’язку з відсутністю роботи, що відповідає професії робітника, або втратою здатності виконувати роботу за попереднім фахом;
  • навчання з метою придбання інших знань, навиків чи вмінь, які потрібні в зв’язку з модернізацією діючої станції чи її ремонтом, будівництвом нової.
 • Організація та проведення підтримки кваліфікації персоналу, в тому числі:
  • періодичне навчання всіх працівників протягом терміну роботи для забезпечення відповідності їх знань та навиків потребам виробництва;
  • стажування на робочих місцях;
  • підтримка практичних навиків виконання робіт за професією;
  • набуття практичних умінь і навичок щодо виконання обов’язків на чинній посаді або на посаді вищого рівня;
  • постійне вдосконалення навиків та умінь, необхідних для безпечної діяльності;
  • участь у семінарах (тренінгах) за різними темами;
  • підготовка на робочих місцях.
 • Організація та проведення спеціальної підготовки персоналу в обсязі потреб ВП АРС та ДП «НАЕК «Енергоатом» відповідно до вимог чинного законодавства України – наступних видів:
  • навчання працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, правилам поведінки у разі виникнення техногенної аварії, радіаційної безпеки та культури безпеки перед допуском до самостійної роботи та черговою (позачерговою) перевіркою знань;
  • спеціальне навчання з питань охорони праці керівників, професіоналів, фахівців та робітників;
  • спеціальне навчання працівників, перед допуском до робіт підвищеної небезпеки або робіт, що потребують професійного добору, і щорічне навчання (підтвердження допуску);
  • спеціальне навчання працівників щодо пожежно-технічного мінімуму (ПТМ) перед допуском до робіт, пов’язаних з підвищеною пожежною небезпекою, та щорічне навчання (підтвердження допуску);
  • спеціальне навчання перед присвоєнням групи з електробезпеки;
  • спеціальне навчання правилам технічної експлуатації;
  • первинна, чергова (додаткова, позачергова) підготовка до атестації зварників;
  • первинна, чергова (додаткова, позачергова) підготовка до атестації контролерів (дефектоскопістів);
  • підготовка персоналу, діяльність якого потребує ліцензування;
  • підготовка персоналу, робота якого пов’язана з джерелами іонізуючого випромінювання, транспортом, вибуховими чи отруйними речовинами, обслуговування установок, апаратів чи посудин, працюючих під тиском;
  • навчання з метою оволодіння новими функціональними обов’язками, особливостями трудової діяльності, новими методами роботи тощо;
  • спеціальне навчання при введенні нових нормативних документів.
 • Організація та проведення підвищення кваліфікації персоналу, в тому числі:
  • цільове навчання, пов’язане з оволодінням новою технікою чи обладнанням, новими технологіями та ін.;
  • навчання при підвищенні розряду (групи, категорії);
  • навчання на курсах підвищення кваліфікації в сторонніх організаціях;
  • участь у семінарах керівників, спеціалістів і професіоналів у сторонніх організаціях;
  • отримання працівником додаткових спеціальних знань, умінь і фахових навичок у межах раніше набутої спеціальності за професійним спрямуванням виробничої діяльності без присвоєння кваліфікації та зміни освітньо-кваліфікаційного рівня;
  • довгострокове підвищення кваліфікації, тобто оволодіння працівниками комплексом знань, умінь та навичок, що сприяють якісному виконанню ними своїх безпосередніх обов’язків;
  • розширення зони компетенції за чинним або новим місцем роботи;
  • вивчення чинних нормативно-правових актів з питань, що є в компетенції суб’єкта господарювання чи його підрозділу, у першу чергу з питань охорони праці, сучасних технологій виробництва, засобів механізації та автоматизації, передових методів організації праці, досвіду роботи кращих вітчизняних та зарубіжних суб’єктів господарювання тощо;
  • стажування, тобто засвоєння кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і навичок щодо виконання обов’язків на чинній посаді або на посаді вищого рівня.
 • Організація курсів навчання цільового призначення.
 • Організація підготовки кадрового резерву керівників ВП АРС.
 • Організація та проведення навчання за наставників та інших осіб, які залучаються до проведення Підготовки персоналу.
 • Організація та проведення вхідного контролю рівня знань персоналу.
 • Організація та проведення контрольних перевірок знань і навичок персоналу в процесі підготовки в НТЦ.
 • Аналіз результатів підготовки з метою вдосконалення учбового процесу.
 • Надання методичної допомоги та консультацій підрозділам ВП АРС з питань Підготовки персоналу.
 • Участь у розробці та впровадження стандартів підприємства, положень, методик і процедур із застосування СПН і забезпечення якості Підготовки персоналу.
 • Застосування нових форм і методів підготовки персоналу.
 • Визначення потреби в НММ, КНС і ТЗН, підготовка технічних завдань на їх розроблення власними силами або із залученням сторонніх фахівців і організацій.
 • Вдосконалення процесу навчання на основі досвіду виконання ремонтних робіт, а також аналізу дефектів обладнання, пов’язаних з неякісним ремонтом.
 • Використання досвіду експлуатації та ремонту обладнання і трубопроводів АЕС для розроблення та коректування НММ.
 • Розробка НММ, у тому числі: програм Підготовки персоналу; планів занять, посібників слухача, контрольних питань (для вхідного, проміжного та вихідного контролю знань), сценаріїв навчання на робочому місці/майстерні, інших документів.
 • Проведення документування і архівації результатів процесу Підготовки, що включає оформлення організаційно-розпорядних документів на проведення навчання, реєстрацію і архівацію результатів навчання, організацію і ведення баз даних, та надання статистичної звітності про діяльність НТЦ.

Навчальний центр з неруйнівного контролю ОП «Атомремонтсервіс» відповідає вимогам стандарту ISO 9712 діє до: 2012 «Неруйнівний контроль – кваліфікація та сертифікація персоналу з неруйнівного контролю», має сертифікат компетентності виданий Органом з сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю «УкрНДІНК» (ОСП «УкрНДІНК»)1НЦНК проводить підготовку фахівців з неруйнівного контролю (НК) на I і II рівні кваліфікації згідно вимог стандарту ISO 9712 діє до: 2012 «Неруйнівний контроль – кваліфікація та сертифікація персоналу з неруйнівного контролю» за такими методами НК в виробничих секторах:

Методи НК:

 • радіографічний (RТ)
 • магнітопорошковий (МТ)
 • капілярний (РТ)
 • ультрозвуковий (UT)
 • візуальний (VT)

СЕКТОРИ:

По технології виготовлення:

 • 1. Лиття (c)
 • 2. Поковки (f)
 • 3. Зварні вироби (w)
 • 4. Труби (t)
 • 5. Прокат (wp)
 • 5км. Композитні матеріали (р)

Промислові сектори:

 • виробництво металоконструкцій (різні поєднання c, f, w, t, wp, р)
 • експлуатаційний контроль (різні поєднання c, f, w, t, wp, р)

*Номери секторів вказані згідно ISO 9712: 2012

Підготовка фахівців проходить в просторих аудиторіях з комфортними умовами.

utc-class8 utc-class4

Слухачі в повній мірі забезпечуються необхідною літературою для продуктивного вивчення даного методу неруйнівного контролю. Широка база нормативних документів, що регламентують контроль якості виробів у всіх промислових секторах, сприяє підготовці фахівців до реальних виробничих умов.

На практичних заняттях слухачі забезпечуються всіма необхідними приладами і інструментами для проведення повноцінного й активного контролю виробів даним методом НК.

utc-class1 utc-class2
DSC03871 DSC03872

DSC03856

sozinov

Начальник НТЦ

Созінов Дмитро Васильович

 • загальне керівництво підрозділом – планування, організація та забезпечення діяльності підрозділу, забезпечення якості, управління документацією, робота з персоналом
 • забезпечення функціонування системи підготовки персоналу (первинна професійна підготовка, перепідготовка, спеціальне навчання, підтримка і підвищення кваліфікації та курсове навчання працівників робітничих професій)
 • управління персоналом, забезпечення охорони праці та безпечних умов праці
 • організаційне забезпечення роботи Ради з культури безпеки у ВП АРС

Контактні дані:

E-mail: sozinov@ars.atom.gov.ua

Номер телефону:

 •  внутрішній  1084 
 • міський (04579) 2-97-44
 •  мобільний (095) 216-49-29
Група загальної підготовки та якості (ГЗПЯ)
Чуба С. І.

Провідний інструктор

Чуба Сергій Іванович
Проводить підготовку за напрямами:

 • Стропальні роботи
 • Виконання робіт на висоті
 • Виконання робіт з робочої платформи підйомника

Контактні дані:

 • E-mail: tcm@ars.atom.gov.ua

Номер телефону:

 • внутрішній 1121
 • міський (04579) 2-94-02
Жоров Д. Л.

Інструктор 2 категорії

 Жоров Дмитро Леонідович
Проводить підготовку за напрямком:

 • Охорона праці
 • Організатор дистанційного навчання

Контактні дані:

 • E-mail: d.zhorov@ars.atom.gov.ua

Номер телефону:

 • внутрішній  1085
 • міський (04579) 2-94-02
Базилевич

Інструктор 2 категорії

Базилевич Олександр Іванович
Проводить підготовку за напрямками:

 • Електробезпека;
 • Транспортування, зберігання і експлуатація газових балонів
 • Безпечне виконання робіт з обслуговування і ремонту посудин, що працюють під тиском

Контактні дані:
Номер телефону:

 • внутрішній  1121
 • міський (04579) 2-94-02
Глазиріна А. А.

Інженер з підготовки кадрів

Глазиріна Аліна Олександрівна

 • Організація навчання персоналу ВП АРС
 • Організація навчання в сторонніх навчальних закладах

Контактні дані:

 • E-mail:    a.glazyrina@ars.atom.gov.ua

Номер телефону:

 • внутрішній  1088
 • міський (04579) 2-94-02

Технік з ремонту

Ковальчук Светлана Олександрівна

 • робота з документацією НТЦ (виробничою і нормативною)
 • ведення діловодства НТЦ
 • ведення обліку робочого часу персоналу НТЦ
 • ведення обліку та списання ТМЦ

Контактні дані:
Номер телефону:

 • внутрішній  1086
 • міський (04579) 2-94-02
Група технологічної підготовки (ГТП)
Гонтар А. В.

Провідний інструктор

Гонтар Олексій Вікторович
Проводить підготовку персоналу ЦРЕТО
Контактні дані:
E-mail: gontar@ars.atom.gov.ua
Номер телефону:

 • внутрішній  1119
 • міський (04579) 2-94-02
Прантенко В. В.

Інструктор 1 категорії

Прантенко Віктор Володимирович

 • Проводить підготовку персоналу ЦТА
 • Розробка комп’ютерних курсів навчання

Контактні дані:
E-mail:     prantenko@ars.atom.gov.ua
Номер телефону:

 • внутрішній  1119
 • міський (04579) 2-94-02
Дудин Є. А.

Інструктор 1 категорії

Дудін Євгеній Анатольович

 • Проводить підготовку персоналу ЦРТМО
 • Проводить підготовку за напрямком «Організація роботи з НПП»

Контактні дані:
E-mail:   dudin@ars.atom.gov.ua
Номер телефону:

 • внутрішній  1122
 • міський (04579) 2-94-02
Ерликін О. А.

Інструктор 2 категорії

Ерликін Олег Анатольович
Проводить підготовку персоналу ЦВАКР, РКЦПроводить підготовку за напрямками:

 • робота на ЗЗВ
 • робота з ЕПІ
 • ПТМ

Контактні дані:
E-mail:   erlykin@ars.atom.gov.ua
Номер телефону:

 • внутрішній  1120
 • міський (04579) 2-94-02
Кулаченков В. А.

Інструктор 2 категорії

Кулаченков Василь Анатольович
Проводить підготовку дефектоскопістів неруйнівних методів контролю
Контактні дані:
E-mail:   kulachenkov@ars.atom.gov.ua
Номер телефону:

 • внутрішній  1122
 • міський (04579) 2-94-02
Іванов М. А.

Інструктор 2 категорії

Іванов Миколай Анатольович
Проводить підготовку зварювальників
Контактні дані:
E-mail:   ivanov@ars.atom.gov.ua
Номер телефону:

 • внутрішній  1122
 • міський (04579) 2-94-02
Юлдашев Ю. Р.

Інструктор 2 категорії

Юлдашев Юрій Равільович
Проводить практичну підготовку зварювальників
Контактні дані:
Номер телефону:
міський (04579) 2-45-10

Ткачёв І. М.

Інструктор 2 категорії

Ткачов Іван Миколайович  
Проводить практичну підготовку зварювальників
Контактні дані:
Номер телефону:
міський (04579) 2-45-10